ประกาศ
- มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
- รางวัลลูกโลกสีเขียว
- โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554
- สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2554
- แจ้งเตือนชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557
- มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
- ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
- ประกาศสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี
- ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศอ.บต.
- มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เปิดศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี
- มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- สมาคมกีฬายิงปืนสมัครเล่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
- รับสมัครพนักงานบริษัท ฮิตาชิโกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
- การจัดประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2552
- การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรม
- รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลจะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
- ขอรับเงินอุดหนุน
- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
- งบแสดงผลการดำเนินงาน ประกาศ ณ 20 กรกฎาคม 2552
- งบแสดงผลการดำเนินงาน ประกาศ ณ 21 เมษายน 2552
   1 2 3 4 5

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY