ประกาศ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- ผลการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
- จัดทำแผนปฏิบัติการแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554
- การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
- ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค
- การเรี่ยไรเงินของกลุ่มบุคคลต่างๆ
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2554
- การจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- อบต.ยุโป เปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
- กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ ติดป้ายเลือกต้้ง สส.
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อเลือกตั้งนอกจังหวัด
- หยั่งลึกในแผ่นดิน ฝังลึกในดวงใจ
- ครูสอนดีในท้องถิ่น
- ทุนการศึกษายะลารักในหลวง
- โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
- รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
- รถขยะ
- ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- รับ-โอนย้ายพนักงานอบต.ท่าเรือ
- หากต้องการหาตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP
- การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ
   1 2 3 4 5

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY