โครงสร้างการบริหารงาน
กองคลัง

กองคลัง
 
           
นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพรรณราย  คงประเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวกมลมาลย์  กือมอ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
นางสาวสูนี  ยุนุ
นักวิชาการพัสดุ

 
นางรูศรีดา  ลาเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
นายฮัมดาน  คาเร็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
 
นางฟารีดะห์  บือราเฮง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจำ)
 
นางสาวยามีลา  แยนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


 
นายมะรอนิง  ตาเฮ
ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงสร้างองค์กร
- กองการศึกษา
- กองช่าง
- กองคลัง
- สำนักปลัด
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
- คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY