ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่สำคัญทางศาสนา


 


ด้านศาสนา
              ประชากรตำบลท่าสาปร้อยละ  ๘๖   นับถือศาสนาอิสลาม   โดยมีศาสนสถานไว้สำหรับประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา ในตำบลหรือหมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมจะมีมัสยิด  หรือสุเหร่าประจำตำบลหรือหมู่บ้านของตน มีขนาดใหญ่เล็กสวยงามตามฐานะของมุสลิมโดยส่วนรวมในตำบลหรือหมู่บ้านนั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระผู้เป็นเจ้าหรือทำละหมาดร่วมกันทุกเวลา นอกจากจะใช้เป็นที่มนัสการต่อพระผู้เป็นเจ้า (ละหมาด) วันละ ๕ เวลาแล้ว ยังใช้ในการอบรมธรรม ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ ใช้เป็นที่อบรมสั่งสอนเยาวชนในด้านวิชาการศาสนา ใช้เป็นที่ประชุมชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับงานของมัสยิด หรือรับทราบนโยบายของทางราชการ สำหรับศาสนสถานในตำบลท่าสาป มีดังนี้
  -    มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู   ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๑  บ้านท่าสาป  
  -    มัสยิดดารุลอีมาน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๑  บ้านท่าสาป
  -    มัสยิดนูรุลฮูดา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๒  บ้านปายอ  (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน)
  -    มัสยิดดารุสสลาม    ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๓  บ้านลิมุด
  -    มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส   ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๓  บ้านลิมุด
  -    มัสยิดยาแมะสาคอ    ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๔  บ้านสาคอ
  -    มัสยิดดารุลกอเราะ  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๕  บ้านปือเราะ 
  -    มัสยิดยามีอาตุลยอันนะห์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๖  บ้านกำปั่น
 
มัสยิดในตำบลท่าสาป๑.   มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู  หมู่ที่๑ บ้านท่าสาป  
       อิหม่าม  คือ  นายดาโอ๊ะ   ฮิแต 
       บิหลั่น  คือ  นายฮูเซ็ง   ฮิแต  
       คอเต็บ   คือ  นายอับดุลกอเดร์   ฮิแต
 
ภาพที่ ๒.๑   มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู

๒.   มัสยิดดารุลอีหม่าม  หมู่ที่ ๑ บ้านท่าสาป 
        อิหม่าม   คือ นายซะอูดี   แวเงาะ 
        บิหลั่น    คือ  นายอดุลย์   สะอิ  
        คอเต็บ    คือ  นายอิสมาแอ   กาซอภาพที่ ๒.๒   มัสยิดดารุลอีหม่าม
๓.   มัสยิดนูรุลฮูดา  หมู่ที่ ๒ บ้านปายอ
        อิหม่าม   คือ นายอับดุลรอเซะ  เจะแต 
        บิหลั่น    คือ  นายมะซุกรีย์   มะหลี  
        คอเต็บ    คือ  นายอาหามะ   ซาและ
ภาพที่ ๒.๓   มัสยิดนูรุลฮูดา

๔.   มัสยิดดารุสลาม  หมู่ที่ ๓  บ้านลิมุด 
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮง ภาพที่ ๒.๔   มัสยิดดารุลสลาม
๕. มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส หมู่ที่ ๓ บ้านลิมุด  
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮงภาพที่ ๒.๕   มัสยิดยามาลโต๊ะดูรัส
๖.   มัสยิดยาแมะสาคอ  หมู่ที่ ๔  บ้านสาคอ
        อิหม่าม   คือ  นายมุสตอปา   ยะลาแป 
        บิหลั่น    คือ  นายแวหะมะ   แลแง  
        คอเต็บ    คือ  นายดอรอยะ   กาเซ็งภาพที่ ๒.๖   มัสยิดยาแมะสาคอ

 
๗.   มัสยิดดารูลกอเราะ  หมู่ที่ ๕  บ้านปือเราะ
        อิหม่าม   คือ  นายมูฮัมหมัดไซดี   เจ๊ะอาลี
        บิหลั่น    คือ  นายอับดุลเลาะ  กือเต๊ะ  
        คอเต็บ    คือ  นายมาหะมุ   โย๊ะภาพที่ ๒.๗   มัสยิดดารูลกอเราะ
 
๘.   มัสยิดยามีตุลอันนะห์ หมู่ที่ ๖  บ้านกำปั่น
        อิหม่าม   คือ  นายอับดุลรอแม   มะมิง
        บิหลั่น    คือ  นายฮูเซ็น  โตะเฮง  
        คอเต็บ    คือ  นายอารีฟฮูเซ็น   เจ๊ะแมภาพที่ ๒.๘   มัสยิดยามีตุลอันนะห์

วัดในตำบลท่าสาป
วัดดิตถมงคล  หมู่ที่ ๑  บ้านท่าสาป
    เจ้าอาวาส   คือ  พระครูประโชตธรรมานุยุท 
ข้อมูลพื้นฐาน
- สถานที่สำคัญทางศาสนา
- สถานที่ท่องเที่ยว
- ข้อมูลชุมชน
- ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติตำบลท่าสาป
ดูทั้งหมด

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY